Algemene voorwaarden

Toepassing van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zowel indien een overeenkomst mondeling als indien een overeenkomst schriftelijk is bereikt tussen het bedrijf en de koper. Ook indien een bestelling via de website verliep zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Een overeenkomst sluiten of een boeking doen betekent het aanvaarden van de algemene voorwaarden door de koper, door de verantwoordelijke of de vertegenwoordiger van de koper en door al de passagiers waarvoor hij/zij een ticket kocht.

Betaling
De volledige betaling van de verschuldigde bedragen moet gebeurd zijn voor het opstappen op de bus voor een geplande tour, tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen met het bedrijf. Het bedrijf en in het bijzonder ook de chauffeurs van het bedrijf hebben het recht een passagier die betaald heeft maar de nodige relevante tickets, documenten of bevestigingsvouchers niet kan voorleggen ter staving van de betaling te weigeren op de bus te stappen.
Elke niet op de vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder aanmaning een conventionele interest van 1 % per maand op vanaf de vervaldag. Bovendien wordt het bedrag van de factuur of het saldo ervan, verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15 % met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2500 EUR. Er wordt niet in het minst afgeweken van art. 1254 van het Burgerlijk Wetboek. De betalingen worden bij voorrang afgenomen op de vervallen interesten en op de forfaitaire schadevergoeding.

Beschikbaarheid
Alle tourreservaties en ticketboekingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Vertrek
Vertrektijden en vertrekplaatsen kunnen veranderen. Eventuele tour black-out data kunnen optreden. Uiteraard probeert het bedrijf deze zoveel mogelijk te beperken en de kopers zo veel mogelijk voorafgaandelijk op de hoogte te brengen via alle mogelijke communicatiemiddelen.

Kinderen
Alle kinderen onder de 12 jaar moeten begeleid worden door een volwassene. Een ticket voor kinderen kan nooit gebruikt worden zonder dat er een begeleidende volwassene is.

Groepsboekingen of boekingen voor vennootschappen of andere rechtspersonen
Indien de koper een vennootschap of een andere rechtspersoon is of een aankoop doet voor een groep personen, moet een persoon benoemd worden als de verantwoordelijke persoon. De koper of de verantwoordelijke persoon handelt namens al de passagiers waarvoor hij/zij een ticket kocht, die op dezelfde bus meereizen en die tot zijn groep behoren. Indien die koper of verantwoordelijke persoon niet de intentie heeft mee te reizen moet een vertegenwoordiger voor de groep gekozen worden die wel mee zal reizen op de bus en deze dient zich kenbaar te maken aan de chauffeur voor het opstappen op de bus. In geval van annulatie door de koper of het niet kunnen doorgaan van de geplande groepsboeking of boeking voor vennootschappen of andere rechtspersonen, om welke reden ook, gelden dezelfde regels zoals in andere gevallen van annulatie door de koper (cfr infra).

Annulatie van een geplande tour door de koper en herroeping
Kopers zijn niet gerechtigd tot een terugbetaling ingeval van annulatie door de koper of ‘No-show’ op de dag van de gereserveerde tour zelf. Na de volledige uitvoering van de tour, erkent de consument dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

Annulatie van de overeenkomst door het bedrijf
In geval van nood, opstanden, betogingen, werkzaamheden, technische pannes, events in de stad, lock-out of enige andere verhindering van welke soort ook, evenals bij overmacht, gebeurtenissen buiten de wil van het bedrijf (inclusief weersomstandigheden) of indien er minder dan 5 passagiers op de bus reizen, kan het bedrijf de geplande tour niet laten doorgaan en de overeenkomst volledig annuleren zonder compensatie of mogelijkheid tot andere vergoedingen voor de koper.

Storingen en andere vertragingen
Het bedrijf tracht de tijdsduur van een tour te respecteren. Echter, ten gevolge van allerhande storingen , verkeersopstoppingen of gebeurtenissen buiten de wil en de controle van het bedrijf kunnen routes soms langere tijd in beslag nemen dan gepland, kunnen bepaalde delen van de route niet aangedaan worden en/of kunnen bepaalde vertrekplaatsen en/of stops verplaatst of geannuleerd worden. In deze gevallen kan het bedrijf noch een werknemer van het bedrijf aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of ongemak opgelopen door de koper zonder compensatie of mogelijkheid tot andere vergoedingen voor de koper.

Route en voertuigen
Het bedrijf houdt zich het recht voor om voertuigen (ook deze van andere operatoren) of andere hulpmiddelen benodigd voor de tour te vervangen, zelfs tijdens een tour. De gekozen routes kunnen volgens het goeddunken van het bedrijf gebruikt of aangepast worden.

De eigendommen van de passagiers
Op alle voertuigen gelden beperkingen om bagage mee te nemen omwille van veiligheidsredenen. De koper aanvaardt dat de chauffeurs van de voertuigen de enigen zijn die kunnen beoordelen wat de kopers of passagiers aan boord van de voertuigen mogen brengen. O.a. grote en zware items kunnen geweigerd worden. De koper zal bij twijfel best op voorhand het bedrijf contacteren voor advies. Het bedrijf kan hoedanook nooit aansprakelijk gesteld worden voor gestolen, verloren of beschadigde bagage of andere persoonlijke goederen van de koper of passagiers op de bus alsook aan de haltes van de bussen.

Voeding en dranken
Voeding en dranken (inclusief alcoholische dranken) mogen niet meegenomen of verbruikt worden in de bussen zonder voorafgaandelijke geschreven toestemming van het bedrijf.
Gedrag van de passagiers
De chauffeur van de bus is verantwoordelijk voor de veiligheid van het voertuig en alle passagiers. De chauffeur heeft de bevoegdheid om elke koper of passagier die door zijn gedrag de veiligheid van het voertuig en van de andere passagiers in het gedrang brengt, deze algemene voorwaarden of de regels ivm Publieke Dienst Voertuigen niet respecteert de toegang tot de bus te ontzeggen of te verwijderen uit het voertuig.

Klachten
In geval van een klacht(en) over de diensten van het bedrijf zal de koper zich inspannen om een tijdige oplossing te zoeken bij de chauffeur of rechtstreeks bij het bedrijf. Indien dit geen genoegdoening geeft, zal de koper een formele schriftelijke klacht richten aan het bedrijf, gedtaeerd en ondertekend en dit ten laatste 14 kalenderdagen na de vervaldag van het gekochte ticket.

Wedstrijden en aanbiedingen
Het bedrijf heeft het recht om op elk moment een door het bedrijf georganiseerde wedstrijd te annuleren of het reglement ervan te veranderen. Doorgegeven e-mail adressen kunnen ook promotioneel materiaal ontvangen van het bedrijf , van City Sightseeing LTD (UK) en/of van partners. Elke beslissing door het bedrijf ivm wedstrijden zijn eindbeslissingen. Op alle gewonnen prijzen moet ten laatste dertig dagen na aankondiging van de winnaars aanspraak gemaakt worden door een beweerde winnaar.

Video, foto, beeld- en audiomateriaal
Het bedrijf kan ten allen tijde video, foto, beeld- en audiomateriaal maken op en in de omgeving van de bussen. De koper en in voorkomend geval de passagiers die mee met hem/haar reizen stemmen er onvoorwaardelijk mee in dat het bedrijf alle rechten op deze video, foto, beeld- en audiomateriaal heeft en deze kan gebruiken in al haar activiteiten, o.a. maar niet beperkt tot promotionele doeleinden, controle van de veiligheid en bescherming van medepassagiers en medewerkers.

Website Disclaimer & Privacy Policy
Het aanvaarden van de algemene voorwaarden impliceert ook het aanvaarden van de Website Disclaimer en de Privacy Policy van het bedrijf (www.citysightseeingBrussels.be).

Bevoegdheid
In geval van een geschil dat rechtstreeks op deze algemene voorwaarden betrekking heeft, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd; in voorkomend geval het Vredegerecht van het derde kanton te Brussel. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Een wettelijke borgtocht dekt onze beroepsverbintenissen volgens de door het KB van 30.08.1986 voorziene voorwaarden. Er mag alleen gebruik van gemaakt worden na aanmaning per aangetekend schrijven met afschrift aan de heer Commissaris-generaal voor Toerisme, 1000 Brussel.

Verwerking klantgegevens
Wanneer diensten door City Sightseeing Brussels (Brussels Sightseeing N.V.) worden geleverd in het kader van de opdracht van een klant, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit alsook voor het verstrekken van de diensten waarvoor het bedrijf werd aangesteld. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor   het voltooien van de opdracht en de facturatie ervan. Door het geven van een opdracht komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van City Sightseeing Brussels (New Dierickx Airport N.V.). Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden met toestemming van de klant. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor deze doeleinden. De klant heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken.


In geval van twijfel
In geval van twijfel tussen de verschillende taalversies van de huidige Algemene voorwaarden zal de Nederlandstalige tekst voorrang hebben.