Website disclaimer & Privacy policy

De website www.citysightseeingbrussel.be (hierna “de website”) is eigendom van :
City Sightseeing Brussels
Adres maatschappelijk zetel: Stationstraat 26, 1702 Groot-Bijgaarden
E-mail: info@citysightseeingbrussel.be
Ondernemingsnummer: BTW BE0878.931.648

Website disclaimer 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de bezoeker, gebruiker of klant (hierna de “gebruiker(s)”) zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende :
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan City Sightseeing Brussels of rechthoudende derden (o.a. partners van City Sightseeing Brussels) .

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
City Sightseeing Brussels levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal City Sightseeing Brussels de nodige inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Indien de gebruiker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker de beheerder van de website contacteren : info@citysightseeingbrussel.be

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. City Sightseeing Brussels geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
City Sightseeing Brussels kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website, het gebruik van informatie op deze website of van op een andere website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker of van derden.

De website bevat hyperlinks naar websites of pagina's van derden, of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. City Sightseeing Brussels verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacyverklaring

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar City Sightseeing Brussels, wordt verwezen naar de naamloze vennootschap Brussels Sightseeing, met maatschappelijke zetel te Stationstraat 26, 1702 Groot-Bijgaarden en met als ondernemingsnummer 0878.931.648. 

Wanneer u beroep doet op de diensten van City Sightseeing Brussels, vertrouwt u hem/haar uw gegevens toe aan Brussels Sightseeing N.V. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die Brussels Sightseeing N.V. verzamelt, waarom het bedrijf deze verzamelt en wat dit hiermee doet. Hierbij wil Brussels Sightseeing N.V. er u tevens op wijzen dat het bedrijf steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover dit beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet:
- welke gegevens Brussels Sightseeing N.V. verzamelt.
- hoe het bedrijf die gegevens gebruikt.
- hoe u uw gegevens kunt laten aanpassen.
- wanneer deze privacyverklaring van toepassing is.
- hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring.
- hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd.

1. Welke gegevens verzamelt Brussels Sightseeing N.V.?

Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw naam, uw adres, de taal die u spreekt) [alsook meer persoonlijke informatie (zoals de functies die u bekleedt, uw geslacht, etc.)], die het bedrijf nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor u op hem/haar beroep doet.

Voor nagenoeg alle diensten van City Sightseeing Brussels dient u het bedrijf vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Dit gebeurt via [de aanmaak van een account op de website, in één van de winkels, de opdrachtbrief,…]. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van Brussels Sightseeing N.V.

Brussels Sightseeing N.V. verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid].

 2. Hoe gebruikt Brussels Sightseeing N.V. deze gegevens?

Brussels Sightseeing N.V. hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De informatie die hij/zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Brussels Sightseeing N.V. gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u hem/haar om tussenkomst verzocht.

Brussels Sightseeing N.V. vraagt u om toestemming voordat hij/zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan Brussels Sightseeing N.V. uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over zijn/haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in zijn/haar dienstverlening.

Brussels Sightseeing N.V. verwerkt uw persoonlijke gegevens op zijn/haar servers. Brussels Sightseeing N.V. kan uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont.

Brussels Sightseeing N.V. deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten het bedrijf, behalve in een van de volgende omstandigheden:

- Met uw toestemming

Brussels Sightseeing N.V. kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten het bedrijf wanneer u hem/haar toestemming heeft gegeven dit te doen.

- Met domeinbeheerders

Als één van de programma’s van Brussels Sightseeing N.V. wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

- uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen [als onderdeel van uw profiel].
- uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
- de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

- Om juridische redenen

Brussels Sightseeing N.V. deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten het bedrijf als hij/zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

- te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
- de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.
- fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
- de rechten, eigendom of veiligheid van het bedrijf, zijn/haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als Brussels Sightseeing N.V. betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft hij/zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt hij/ze zijn/haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacy beleid.

Brussels Sightseeing N.V. doet zijn/haar uiterste best om zichzelf en zijn/haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in zijn/haar bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

- Brussels Sightseeing N.V. evalueert periodiek en systematisch zijn/haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
- Brussels Sightseeing N.V. beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van het bedrijf, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor het bedrijf te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

3. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van Brussels Sightseeing N.V. duidelijk te zijn over de gegevens die hij/ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt ons contacteren op dit email adres info@citysightseeingbrussel.be onder andere om:

- een aanvraag in te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
- uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;
- een datalek te melden.

Ingeval u zoals hierboven voorzien aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal Brussels Sightseeing N.V. proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij het bedrijf die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan Brussels Sightseeing N.V. u vragen uw identiteit te verifiëren voordat hij/zij uw verzoek kan verwerken.

Brussels Sightseeing N.V. kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

Brussels Sightseeing N.V. streeft ernaar zijn/haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat het bedrijf, nadat uw gegevens uit zijn/haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van zijn/haar actieve servers verwijdert en gegevens niet uit zijn/haar back-upsystemen verwijderd worden.

4. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Brussels City Sightseeing.

5. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

Brussels Sightseeing N.V. controleert regelmatig of hij/ze voldoet aan zijn/haar eigen privacyverklaring. Wanneer Brussels Sightseeing N.V. formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt hij/zij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

6. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Brussels Sightseeing N.V. zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.

7. In geval van twijfel

In geval van twijfel tussen de verschillende taalversies van de huidige Privacyverklaring zal de Nederlandstalige tekst voorrang hebben.